Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Kreditný systém akcií birmovancov

Aktivity birmovancov
 
 
P O V I N N É    A K T I V I T Y                                                                                                                                           
(spolu je potrebné v školskom roku získať min 7 kreditov, pričom je určený minimálny počet za každú oblasť; maximum nie je určené)
 
1. Duchovná obnova (potrebné získať 1 kredit)
Víkendovka v SV
Púť radosti – Domček – Dom Anky Kolesárovej (13.-15.10.2017)
 
2. Duchovné akcie (potrebné získať 3 kredity)
Sv. ruženec – október 2017
Krížová cesta – pôst 2018
Adorácia mládežnícka – prvé piatky celý rok
Modlitbová aktivita adorácia, ruženec ap… – Týždeň Cirkvi pre mládež (12.-19.11.2017)
 
3. Duchovné čítanie a výstup z toho (potrebné získať 2 kredity)
Sv. písmo www.svatepismo.sk

 

 

4. Akcia mimo (potrebné získať 1 kredit)

Godzone (Týždeň Cirkvi pre mládež) (14.11.2017, Košice)
http://tour.godzone.sk/
ArciDiecézneStretnutieMládeže (sobota po Veľkej noci) www.premladez.sk
 
N E P O V I N N É    A K T I V I T Y
 
do ktorých sa môže každý birmovanec, ktorý chce, dobrovoľne zapojiť podľa vlastného výberu.
Práca s deťmi vo farnosti,
Pomoc pri príprave nástenky,
Miništrant,
Lektor,
Spevák, hudobník,
Ozvučovanie,
Brigáda (upratovanie, sobota asistencia pri sobáši, odpratávanie snehu, vianočné zdobenie a pod.)