Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti

 
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:
Základným cieľom CCVČ je prostredníctvom záujmových útvarov pomáhať rodičom pri ľudskej a kresťanskej výchove ich detí a zabezpečiť aktívne využitie voľného času na princípoch kresťanskej morálky a v kresťanskom duchu. Pedagógovia a ostatní vedúci jednotlivých krúžkov sa snažili svojou prácou napĺňať tieto ciele. Pravidelná záujmová činnosť bola realizovaná v súlade s časovo-tematickými plánmi vedúcich krúžkov.
 
Priestorové a materiálno – technické podmienky:
V školskom roku 2016/2017 boli vytvorené dobré podmienky. Okrem priestorov CCVČ sa vyučovalo v prenajatých priestoroch a na 2 Elokovaných pracoviskách CCVČ.
 
Spolupráca:
CCVČ veľmi dobre a aktívne spolupracuje v prvom rade s Farnosťou Povýšenia sv. Kríža, ďalej taktiež s CSŠ sv. Cyrila a Metoda, CMŠ sv. Márie Goretti, s Farnosťou Božieho milosrdenstva, s grécko-katolíckou farnosťou Matky Ustavičnej pomoci a napokon aj s hnutiami ZKSM a eRko (všetky spomenuté farnosti, školy alebo hnutia sú resp. pôsobia v Snine).
 
V Snine, 13.10.2017
Mgr. Iveta Haburajová
riaditeľka