Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

OBNOVENIE ČINNOSTI

Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie vzhľadom na koronavírus, CCVČ od 10. mája 2021 obnovuje svoju činnosť a prevádzkuje krúžky.

Pred príchodom na krúžkovú činnosť rodič podpíše, resp. člen krúžku prinesie podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (môžete si ho doma vopred vytlačiť a podpísať – VYHLÁSENIE)

Opatrenia v CCVČ počas mimoriadnej situácie:
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít, napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Budova:
1.    Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom a pod. resp. podľa aktuálne platných predpisov.
2.    Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3.    Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa vykonáva najmenej raz denne.
4.    Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne 2 – krát denne.
5.    Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.

Záujmová činnosť:
1.    Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
2.    Člen nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne.
3.    Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4.    Na najbližšom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
5.    Trvanie záujmovej činnosti v tomto období môže byť krátená o 15 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
6.    Námatkové meranie teploty.
7.    Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
8.    V miestnostiach, kde sú členovia, je zabezpečené časté vetranie.

Zákonný zástupca:
1.    Rodič/zákonný zástupca má vstup do budovy povolený len pri prvých stretnutiach. 
2.    Zodpovedá za dodržanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
3.    Zabezpečí pre svoje dieťa rúško.
4.    Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.