Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ochrana osobných údajov

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

kontaktná – poverená osoba

Cirkevného centra voľného času v Snine
na ktorú sa môžete obrátiť so záležitosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov,
je Mgr. Iveta Haburajová, kontakt: 0911 348 363.

Ochrana osobných údajov je zastrešená prostredníctvom https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zodpovedna-osoba