Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Požehnané sviatky!

Nech príchod nášho Pána naplní Vaše srdce

tým najkrajším vnútorným jasotom a chválospevom vďaky na Jeho oslavu.

S vďakou za Vašu blízkosť, priateľstvo a spoluprácu

v končiacom sa roku prajeme požehnané Vianoce

a nastávajúci nový rok 2021

 

Iveta Haburajová a CCVČ Snina