Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci – Farnosť Povýšenia svätého Kríža

INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020


Pozývame rodičov druhákov,
ktorí majú záujem, aby ich dieťa v budúcom školskom roku 2019/2020
pristúpilo k 1. sv. prijímaniu, na spoločný

ZÁPIS PRVOPRIJÍMAJÚCICH,

ktorý sa uskutoční 21.6.2019 po večernej sv. omši
v kostole Povýšenia Sv. kríža.
Toto stretnutie bude spojené s odovzdaním tlačív,
ktoré deti dostanú na hodinách náboženstva,
uhradením členského poplatku 10 € (na celý šk. rok) a základnými
informáciami.

Do kolónky „záujmový útvar“ napíšte „Pozvaní na hostinu“.
Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
Deti v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodené – treba doniesť potvrdenie z ÚPSVaR.


1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje spoločnou účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. (Deti nech si nezabudnú nosiť kartičku na podpis, ktorú odovzdajú v kostole.) Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine.
 
2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok.
 
3. Nevyhnutná súčasť prípravy je farská katechéza, ktorá bude prebiehať vo forme stretnutí detí a rodičov vo štvrtky o 16:30 v CCVČ podľa rozpisu. (Deti nech si nosia pero a farbičky.)
 
4. Deti sa zúčastňujú "detských" svätých omší vo štvrtky o 17:30 hod. ( Nech si nezabudnú nosiť kartičku na podpis, ktorú počas svätej omše odovzdajú a po svätej omši si hneď vyzdvihnú.)
 
Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu