Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Slovko pre rodičov

Vážení rodičia, dnes riešite tak vy ako i my množstvo otázok… kiežby sa dalo byť nablízku
každému jednému z Vás osobne a povzbudiť Vás, že spoločne to zvládneme
Nepôjde to však bez dôvery v Božiu pomoc a tiež tú ľudskúvzájomnú.
Preto Vás chcem aj ja poprosiť o pomoc a ústretovosť.


Ak môžete, prosíme o ponechanie celého Vášho príspevku rodiča
na čiastočnú úhradu nákladov CCVČ, ktorý ste zaplatili na začiatku školského rok 2019-2020,
nášmu centru. Presnejšie povedané, budem Vám vďačná, ak časť príspevku 
a to za mesiace apríl – jún 2020, kedy deti centrum nenavštevujú, i napriek tomu,
ponecháte CCVČ ako DAR. 
Berúc do úvahy i to, že samotné príspevky za krúžky neboli vysoké, skôr symbolické.

Aj my sa v tomto čase obávame o existenciu a prežitie CCVČ. 
Ako zamestnávateľ chceme udržať pracovné miesta tých, ktorí sa venujú Vašim deťom 
a aj v tomto období, keď aktivity neprebiehajú, im musí vyplatená mzda…
tak pedagógom ako nepedagogickým zamestnancom.

Nevieme, ako to bude ďalej, no naši zamestnanci i v tomto čase nezaháľajú,
ale naďalej pracujú a pripravujú CCVČ zvnútra i zvonka 
pre ďalšie bezproblémové fungovanie, keď táto kríza skončí, čo si všetci veľmi želáme.
Už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie s Vami i Vašimi deťmi.

Myslíme na Vás vo svojich modlitbách a ďakujeme i za tie Vaše. 
Úprimná vďaka za Vaše pochopenie.

S úctou a nádejou, že nás táto situácia naučí mnohému dobrému
Mgr. Iveta Haburajová, riaditeľka
a kolektív CCVČ