Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Výberové konanie

 

Mgr. Iveta Haburajová, riaditeľka CCVČ

v y h l a s u j e VÝBEROVÉ KONANIE

na miesto ekonóm/účtovník (na polovičný úväzok)

Požadované predpoklady:

 

  1. Vzdelanie v odbore  (úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania)
  2. Schopnosť pracovať zodpovedne v kresťanskom duchu
  3. Schopnosť pracovať samostatne a aktívne
  4. Prax v odbore – ekonomika/účtovníctvo je vítaná.

Požadované doklady:

  • Prihlášku do výberového konania
  • Krstný alebo sobášny list nie starší ako 3 mesiace
  • Kópie dokladov o vzdelaní
  • Profesijný životopis

Prihlášku do výberového konania a požadované doklady treba doručiť do CCVČ v Snine najneskôr do 20.11.2022.

Presný čas výberového konanie bude prihláseným uchádzačom oznámený telefonicky alebo e-mailom.

Predpokladaný nástup do zamestnania 01.12.2022.

 

V Snine, 31.10.2022