Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Základné modlitby a pravdy viery

PREŽEHNANIE
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

KRESŤANSKÝ POZDRAV
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen.

MODLITBA PÁNA
Otče nás, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v
nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame
svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

ANJELSKÉ POZDRAVENIE
Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

CHVÁLOSLOVIE
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky
vekov. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho
Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil
na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

SEDEM SVIATOSTÍ
1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia.
4. Pokánie.
5. Pomazanie chorých.
6. Posvätná vysviacka.
7. Manželstvo.

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. Lenivosť