Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zápis birmovancov

Pozývame rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa
v budúcom školskom roku 2019/2020 pristúpilo

k  SVIATOSTI BIRMOVANIA,

na spoločný zápis birmovancov,
 ktorý sa uskutoční 21.6.2019 po večernej sv. omši
v kostole Povýšenia Sv. kríža.

Toto stretnutie bude spojené s odovzdaním tlačív,
ktoré deti dostanú na hodinách náboženstva,
uhradením členského poplatku 10 € (na celý šk. rok) a základnými
informáciami.

Do kolónky „záujmový útvar“ napíšte „Prijmem dar“.
Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
Deti v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodené – treba doniesť potvrdenie z ÚPSVaR.