Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zápis prvoprijímajúcich

Pozývame rodičov druhákov,
ktorí majú záujem, aby ich dieťa v budúcom školskom roku 2019/2020
pristúpilo k 1. sv. prijímaniu, na spoločný

ZÁPIS PRVOPRIJÍMAJÚCICH,

ktorý sa uskutoční 21.6.2019 po večernej sv. omši
v kostole Povýšenia Sv. kríža.
Toto stretnutie bude spojené s odovzdaním tlačív,
ktoré deti dostanú na hodinách náboženstva,
uhradením členského poplatku 10 € (na celý šk. rok) a základnými
informáciami.

Do kolónky „záujmový útvar“ napíšte „Pozvaní na hostinu“.
Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
Deti v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodené – treba doniesť potvrdenie z ÚPSVaR.