Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Birmovanci

Na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR sa mimoriadne prerušuje prevádzka CCVČ.

O ďalšom postupe pri príprave na sviatosť birmovania Vás budeme informovať prostrednítvom e-mailovej adresy a pod.

Povzbudzujeme Vás k sústredenému sledovaniu sv. omší, ktoré sú vysielané na farskom YouTube kanáli, TV Lux a pod.

Na informovanie o dianí v našej farnosti  slúži aj novozriadená fb stránka farnosti.