Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Analýza výchovno-vzdelávacej práce za školský rok 2019/2020

Oddelenie: VZDELÁVANIA
Oddelenie: VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ
Oddelenie: KULTÚRNO – UMELECKÉ
Oddelenie: ŠPORTOVÉ
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Názov školského zariadenia: Cirkevné centrum voľného času (CCVČ)
Adresa:
Námestie Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina
Kontakt: tel: 057-762 1555; mobil: 0911 348 363; mail:  ccvc@cirkcvcsn.edu.sk, riaditel@cirkcvcsn.edu.sk
Web stránka: www.ccvc.sk
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev – Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, Košice
Riaditeľka: Mgr. Iveta Haburajová
Rada školy: 7 členov
Počet zapísaných detí a mladých: 692  fyzický počet zapísaných členov; 712 – napočítaný (dieťa x krúžok)
V CCVČ bolo spolu fyzicky 6 interných zamestnancov (5 z toho pôsobilo, 1 učiteľka bola na RD),

● z toho pôsobili 3 pedagogickí pracovníci;
● ďalej pôsobili 3 nepedagogickí pracovníci;

a 15 externých vedúcich krúžkov (z toho 12 kvalifikovaní pedagógovia).

Činnosť CCVČ v školskom roku 2019/2020 prebiehala v 23 rôznych záujmových útvaroch (krúžkoch) začlenených do 4 oddelení.