Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: VZDELÁVANIA

 
 
1. Oddelenie: VZDELÁVANIA
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Iveta Haburajová
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:
 
  • Angličtina hrou – deti MŠ sa hravou formou oboznamovali so základnými slovíčkami a frázami, krúžok viedla Mgr. Erika Gerbócová, počet detí  14.
  • Škola hrou – v čase po vyučovaní sa deti pripravovali do školy, písali si domáce úlohy, precvičovali si základy písania, gramatiky a základné počtové výkony; krúžok viedla Mgr. Jana Ferencová, počet detí  37.
  • Rómsky klub mini – rómske deti do veku 7 rokov si osvojovali a upevňovali základné praktické,  motorické, sociálne a komunikačné zručnosti; krúžok viedla Mgr. Jana Ferencová, počet detí 5.
Na oddelení v 3 krúžkoch pracujú 2 interní pedagogickí zamestnanci. Počet prihlásených detí v oddelení bol spolu 56.