Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Výchovný program CCVČ

Školský rok 2022/2023

Názov: Výchovný program Cirkevného centra voľného času v Snine
Ciele a poslanie výchovy:
1) Realizácia mladého človeka v troch rovinách osobnosti:
– telesnej
– duševnej
– duchovnej.
2) Budovanie vzťahu k Bohu, výchova ku kresťanským hodnotám a ku správaniu sa podľa nich.
3) Výchova k ľudskej zrelosti a osobnej zodpovednosti, k sebaovládaniu.
4) Rozvíjanie sociálnych kontaktov s inými ľuďmi, nadväzovanie nových priateľstiev.
5) Rozvíjanie talentov a tvorivých schopností detí a mládeže.
6) Rozvíjanie pozitívnych a tlmenie negatívnych charakterových vlastností.
7) Neformálne vzdelávanie.
8) Zlepšovanie fyzickej kondície, relaxovanie a odbúravanie stresu prostredníctvom pohybu.
9) Zmysluplné využívanie voľného času.

Formy výchovy a vzdelávania:
– Individuálny prístup, práca v skupinách, otvorené podujatia.

Tematické oblasti výchovy:
– Vzdelávacia oblasť
– Spoločensko-vedná oblasť
– Esteticko-kultúrna oblasť
– Telesná a športová oblasť

Výchovný plán, výchovné štandardy, výchovné osnovy : v prílohe

Výchovný jazyk: Slovenský

Personálne zabezpečenie:
– Interní pedagogickí zamestnanci – 2
– Interní nepedagogickí zamestnanci – 2
– Externí zamestnanci a dobrovoľníci – 16

Materiálno-technické priestorové podmienky:
– Priestory budovy CCVČ
– 2 elokované pracoviská
– Prenajaté priestory

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove:
– Školenia BOZP a odbornej prípravy OPP pre zamestnancov
– Informovanie detí o zásadách bezpečností a ochrany zdravia

Vypracovala: Mgr Iveta Haburajová, riaditeľka CCVČ
V Snine: 22. 9. 2022

 

Príloha
Výchovný plán CCVČ

Pravidelná záujmová činnosť     
Oddelenie: Záujmový útvar: 
Počet hodín ZČ: 
Tematická oblasť výchovy:
Počet hodín VVČ: 
Vzdelávania Angličtina hrou – 1 skupina  30 Vzdelávacia 30
Škola hrou – 1 skupina 30 30
Výchovno

pastoračné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

S najmenšími k Bohu – 5 skupín  25 Spoločensko – vedná 125
Katechézy Dobrého Pastiera 30 30
Miništrantský – 2 skupiny 20 40
Biblicko – misijný  30 30
Pozvaní na hostinu (FPK) – 5 skupín 20 100
Pozvaní na hostinu (FBM) – 3 skupiny  30 90
Pozvaní na hostinu (gr.kat.)  30 30
Slniečko (FPK) 20 20
Slniečko II. (FBM) 30 30
Prijmem dar – 6 skupín 30 180
Prijmem dar – FBM – 2 skupiny 30 60
Stretká 30 30
Skautská družina 60 60
Down klub 30 30
Dobrovoľníci – 2 skupiny 30 60
Kultúrno

umelecké
Gitara – 3 skupiny 30 Esteticko –  kultúrna 90
Hrajme Pánovi  30 30
Klávesy – 7 skupín 30 210
Spievajme Pánovi (deti FPK)  30 30
Spievajme Pánovi (deti + mládež FBM) 30 30
Spievajme Pánovi (mládež FPK) 30 30
Spievajme Pánovi (dospelí-Spojený zbor) 30 30
Športové Futbal 45 Telesná a športová 45
Hokejbal – 4 skupiny  45 180

 

 Výchovné štandardy CCVČ
Vzdelávacia oblasť  
Obsahový štandard Výkonový štandard
Príprava na vyučovanie Rozvíjať čitateľské, grafomotorické a komunikačné zručnosti
Didaktické hry Upevňovať počtové úkony
Práca s textom, opakovanie, upevňovanie vedomostí získaných na vyučovaní v ZŠ Vypracovať domáce úlohy, rozvíjať pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, prejavovať radosť z nových poznatkov
Správna výslovnosť, slovná zásoba v cudzom jazyku Prejavovať pozitívny vzťah k cudziemu jazyku, porozumieť slovám a správne ich reprodukovať, spievať, recitovať v cudzom jazyku
Spoločensko-vedná oblasť
Obsahový štandard Výkonový štandard
Poznanie Boha a Cirkvi  Znalosť základných vedomostí o Bohu a Cirkvi,
Poznanie človeka a jeho duše, poznanie seba a stvoreného sveta vo svetle Božieho zjavenia  Poznať sám seba, prijať sa a pracovať na sebazdokonaľovaní, ovládať sa a rozvíjať pozitívne charakterové vlastnosti, vedieť byť zodpovedný, prejavovať rešpekt autoritám a úctu a ohľaduplnosť k iným, rozvíjať sociálne kontakty, priateľské vzťahy a toleranciu, vedieť nezištne pomáhať iným, dokázať sa angažovať za dobrú vec, mať pozitívny vzťah k prírode 
Kresťanské pravdy, kresťanské hodnoty (viera, morálka, prikázania a sviatosti, liturgia) a kresťanské symboly, liturgická hudba, služba lektora, žalmistu, organistu, kantora a miništranta v liturgii  Ovládať modlitby a liturgické úkony, získať základné poznatky o liturgickej hudbe, viesť liturgický spev, aktívne sa zapájať do liturgie, poznať kresťanské pravdy o Bohu, prikázania, kresťanské symboly, byť disponovaný prijať sviatosti, správať sa v duchu kresťanskej morálky, rozlišovať dobro a zlo 
Evanjelizácia, misie  Byť pripravený zdieľať nadobudnuté ľudské a kresťanské hodnoty s inými a pomáhať ľuďom tretieho sveta 
Vzory svätosti a viera vo večný život  Poznať životy svätých a vzbudiť záujem o ich nasledovanie vzbudiť túžbu po večnom živote a snažiť sa o jeho dosiahnutie primeraným správaním 
Kultúra slovného prejavu, gestá  Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy správania sa 
Životné skúsenosti, príbehy  Vedieť byť tolerantný, vedieť prijať prehru, počúvať a chápať sa navzájom 
Esteticko-kultúrna oblasť  
Obsahový štandard  Výkonový štandard 
Hra na hudobný nástroj  Ovládať akordy, noty, vedieť hrať samostatne i v skupine, spoluhrať s inými hudobnými nástrojmi, so spevom, verejné vystupovanie 
Súťaže Byť otvorený k súťaživosti
Pravidelná prezentácia nacvičených piesní, prezentácia tancov, kultúrne vystúpenia Byť otvorený k tvorivej činnosti, ku kreativite
Dramatizácia Vedieť sa vyjadriť mimikou a gestami, suverénne vystupovať na verejnosti, improvizovať
Vianoce, Mikuláš, Veľká noc, Birmovka, Prvé sväté prijímanie Podieľať sa na príprave podujatí a vystúpení
Netradičné tvorivé hudobné a umelecké činnosti, netradičné výrobky, ozdoby Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti, samostatnú tvorivú činnosť i spoluprácu s kolektívom, prejavovať pozitívny vzťah k tvorivosti
Telesná a športová oblasť
Obsahový štandard Výkonový štandard
Hokejbal, futbal Ovládať pravidlá hry, hrať podľa nich, hrať s kolektívom a koordinovať vlastnú hru so spoluhráčmi v tíme, rešpektovať sa navzájom pri hre, vedieť tlmiť svoje emócie, zdokonaľovať hru s hokejkou, zlepšovať svoju kondíciu a zdravie pohybom 

 

Výchovné osnovy CCVČ
 Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
Rozvíjať získané poznatky a vytvárať kladný vzťah k učeniu Slovná zásoba, didaktické hry, jazykolamy, výslovnosť  Individuálny prístup, kreslenie, pohybové, hudobné a konverzačné hry, súťaže, hra s obrázkami, pexeso, prezentácia, hádanky, básne, piesne, riekanky, zvuková nahrávka, ilustrácie    
Rozvoj komunikačných schopností Počúvanie a porozumenie textu 
Rozvíjať jazykové a písomné zručnosti  Komunikácia a jej význam, čítanie a písanie textu 
Vedieť význam slov a správne ich vysloviť Slovná zásoba v cudzom jazyku
Spoločensko-vedná oblasť   
Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy, formy 
Získať a upevniť vedomosti o Bohu a Cirkvi. Vyjadriť vzťah k Bohu.  Poznávanie Boha a Cirkvi  Individuálny prístup, motivácia, rozprávanie, výklad, vysvetlenie, aktivizácia, pozorovanie 
Prejavovať úctu k autoritám a toleranciu k iným. Poznať sám seba a pozitívne rozvíjať svoje charakterové vlastnosti. Poznať prírodu, chrániť ju a mať k nej pozitívny vzťah.  Človek ako bytosť telesná i duchovná. Človek ako sociálna bytosť. Charakter, talenty, nadanie, negatívne stránky človeka. Príroda ako Boží dar pre človeka.  Individuálny prístup, motivácia, rozprávanie, vysvetlenie, aktivizácia, učenie sa činnosťou, spoznávanie a pozorovanie prírody, družinový systém, zdieľanie, rozhovor, testy na sebapoznanie, hodnotenie a sebahodnotenie, skautský sľub a zákon 
Ovládať modlitby, liturgické úkony a symboly, poznať a vedieť v praxi uplatniť základné pravidlá liturgickej hudby a spevu, aktívne sa zapájať do liturgie ako lektor, žalmista, organista, kantor a miništrant. Prijať sviatosti, rozlišovať dobro a zlo, voliť si dobro  Kresťanské pravdy z vierouky, morálky a liturgiky, gregoriánske spevy, základné liturgické nápevy ordinárií, procesiové spevy a žalmy v liturgii. Jednotný katolícky spevník a liturgické spevníky, liturgické knihy a predmety.  Individuálny prístup, motivácia, vysvetlenie, aktivizácia, piesne, modlitby, kreslenie, situačná a inscenačná metóda, rozhovor, demonštrácia, nácvik 
Vedieť sa správať kultúrne a slušne  Vulgarizmy, gestá, neformálna komunikácia  Individuálny prístup, vysvetlenie, tréning, aktivačné hry, hranie rolí 
Vedieť byť tolerantný, vedieť prijať prehru, počúvať a chápať sa navzájom Životné skúsenosti, príbehy  Individuálny prístup, spoločenské hry, beseda, rozhovor 
Zdieľať nadobudnuté ľudské a kresťanské hodnoty s inými, evanjelizovať, poznávať život ľudí tretieho sveta, súcitiť s chudobnými a chorými a pomáhať im  Evanjelizácia ako poslanie, misie a pomoc misiám Aktivizácia, motivácia, vysvetlenie, dramatizácia, film, rozprávanie, beseda, ručné práce, burza, benefičný koncert
Vzbudiť a posilniť túžbu po nebi  Svätci ako vzor hodný nasledovania. Nebo, peklo, očistec Rozprávanie, motivácia, vysvetlenie, film 
Prejavovať pozitívny vzťah k prírode, chrániť ju, vedieť sa správať k živej i neživej prírode. Živá a neživá príroda. Rozprávanie, príbeh, vysvetlenie, výlet, turistika, čistenie prírody.
Esteticko-kultúrna oblasť   
Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy, formy 
Spoznávať akordy, noty. Hrať samostane a so skupinou  Hudobná teória, hra na hudobný nástroj  Motivácia, ukážka, individuálny prístup, vystúpenie
Rozvíjať vzťah k umeniu, tvorivosť a kreativitu  Hudba, spev – prezentácia nacvičených piesní, divadlo, tanec, nácvik programu  Motivácia, ukážka, povzbudenie, súťaž, vystúpenie, precvičovanie 
Rozvíjať svoj potenciál, talent a špecifické schopnosti Netradičné tvorivé hudobné a umelecké činnosti, netradičné výrobky, ozdoby Individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, výstava prác, aktivizácia, ukážka, precvičovanie, samostatná tvorivá činnosť
Upevňovať základy tvorivých schopností a zručností Tvorivé dielne, vystúpenia, výstavy Individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, prezentácia
Podieľať sa na príprave podujatí a vystúpení, aktívne sa zapájať do liturgie Vianoce, Mikuláš, sv. omše pri rôznych príležitostiach, Veľká noc, Birmovka, Prvé sväté prijímanie Individuálny prístup, povzbudenie, aktivizácia, dramatizácia, prezentácia, vystúpenie
Telesná a športová oblasť
Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy
Rozvíjať schopnosť tráviť voľný čas a relaxovať cvičením a pohybom  Hokejbal, futbal  Individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning
Učiť sa prispôsobovať kolektívu, myslieť nielen na seba ale aj na iných  Záujmový útvar, tím  Individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning, súťaž, turnaj,
Poznať základné princípy zdravého životného štýlu  Pitný režim, stravovacie návyky, striedanie práce s odpočinkom  Individuálny prístup, vysvetlenie, aktivizácia 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov – členov
záujmových útvarov CCVČ

       Vnútorný systém kontroly v centre vychádza zo základného faktu, že celá činnosť centra sa uskutočňuje vo voľnom čase detí a mládeže a preto kontrola i hodnotenie musia byť motivujúce a usmerňujúce. Jej cieľom je povzbudiť, usmerniť, resp. upraviť konanie členov záujmových útvarov (ZÚ) žiadaným smerom.
Deti a žiaci – členovia ZÚ sú kontrolovaní:

 • pozorovaním,
 • hospitáciou,
 • rozhovormi,
 • rozborom dokumentácie.

Deti a žiaci – členovia ZÚ sú hodnotení týmito metódami:

 • slovne (pochvaly, pokarhania a pod.),
 • kolektívnymi posedeniami s cieľom rozboru – tzv. spätnej väzby,
 • mimoriadnym morálnym ocenením – pochvalou,
 • formou vecnej odmeny,
 • formou osvedčení (osvedčenia sú spracovávané vychovávateľmi jednotlivých oddelení a sú prispôsobené typu záujmového vzdelávania a veku členov).

Cieľom tohto hodnotenia je:

 1.  poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o jeho správaní,
 2.  naznačiť rodičom návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov v správaní,
 3.  motivovať dieťa k lepším výkonom, samostatnosti, príp. podporiť sebavedomie dieťaťa,
 4.  povzbudiť dieťa k aktívnej a prospešnej činnosti,
 5.  predchádzať negatívnym prejavom správania. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov CCVČ

       Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov napomáha skvalitneniu a zefektívneniu výchovy a vzdelávania v CCVČ. Je potrebný pre určovanie ďalšej stratégie činnosti a aktivít CCVČ. Umožňuje úpravu obsahu poskytovaného záujmového vzdelávania a záujmových aktivít s akceptovaním potrieb a záujmov detí a mládeže, berúc do úvahy spätnú väzbu doterajšej činnosti a aktivít CCVĆ.

Kontrolná činnosť spočíva v kontrole:

 • výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho súladu s výchovným programom,
 • dodržiavania časovo-tematických plánov záujmových krúžkov,
 • pripravenosti vedúceho ZÚ,
 • kvality a výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • dochádzky členov v záujmových útvaroch,
 • vedenia pedagogickej dokumentácie,
 • materiálneho vybavenia a využívania pomôcok a prostriedkov CCVČ,
 • výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť záujmového útvaru,
 • dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
 • výsledkov zamestnancov v oblasti tvorby pomôcok,
 • výsledkov zamestnancov v oblasti tvorby projektov,
 • zapájania sa do súťaží a prezentačných aktivít.

Kontrola sa realizuje formou:

 • pozorovania,
 • hospitácií,
 • kontroly dokumentácie,
 • rozhovorov s členmi ZÚ,
 • rozhovorov s rodičmi,
 • rozhovoru so zamestnancom,
 • hodnotenia na pracovných poradách (na pracovných poradách sa hodnotia zovšeobecnené závery, hľadajú sa vhodné postupy a riešenia tak, aby výchovno-vzdelávací proces bol neustále kvalitnejší, organizačne dobre pripravený a aby sa neustále hľadali inovatívne, kreatívne formy práce),
 • rozboru dokumentácie, podkladov a plánov zamestnanca.

Plán hospitácií:
     1. Kultúrno-umelecké oddelenie – I.Q školského roka
     2. Oddelenie vzdelávania – II.Q školského roka
     3. Športové oddelenie – III.Q školského roka
     4. Výchovno-pastoračné oddelenie – IV.Q školského roka
Výsledky hospitácií a závery sa konzultujú individuálne s vedúcim ZÚ, resp. so zodpovedným pracovníkom za danú aktivitu.

       CCVČ zisťuje hodnotením od účastníkov činností, či jednotlivé formy záujmového vzdelávania zodpovedajú ich potrebám, požiadavkám a prianiam. Zároveň uskutočňuje vlastné hodnotenie (Analýza o výchovno-vzdelávacích výsledkoch CCVČ) a z týchto hodnotení vychádza pri návrhu plánu činnosti na ďalšie obdobie.

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov a vedúcich záujmových útvarov

       Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je potrebné pre neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôležité je získavanie nových informácií a poznatkov z jednotlivých druhov záujmovej činnosti, nakoľko základom našej mimoškolskej práce musí byť kreativita, nové formy a metódy práce ako i variabilita ponuky aktivít.

       Ďalšie vzdelávanie je faktorom, ktorý pôsobí na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu vo výchove mimo vyučovania. Pri vypracovaní systému ďalšieho vzdelávania vychádzame z hlavných znakov práce vzdelávaných, ktorými sú motivácia, iniciatíva, samostatnosť, aktivita, kritické postoje, spätná väzba, tvorivosť, zodpovednosť za výsledky.

       Pedagogickí zamestnanci majú právo, ale aj povinnosť starať sa o svoj profesijný rozvoj ako proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti.

       Vzdelávanie pedagógov súvisí priamo s ich pracovným zaradením. Vychádza z princípov celoživotného vzdelávania a realizuje sa na základe ponuky vzdelávacích inštitúcií (vysoké školy pedagogického smeru, metodicko-pedagogické centrá, IUVENTA).
       CCVČ podporuje zapojenie pedagógov do rôznych foriem vzdelávania v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Hlavné úlohy v danej oblasti:

 • využívať možnosti ďalšieho vzdelávania pracovníkov účasťou na metodických seminároch a školeniach a aplikovať nové poznatky v práci centra,
 • motivovať zamestnancov morálnymi i finančnými stimulmi (v rámci finančných možností),
 • umožniť zamestnancom získať prvú, resp. druhú atestáciu,
 • uvádzať začínajúcich vychovávateľov,
 • poskytnúť zamestnancom možnosť voľby pri rozhodovaní a výbere foriem ďalšieho vzdelávania,
 • využívať možnosti vzdelávania týkajúceho sa spracovávania a realizácie projektov.

       Vedúci záujmových útvarov, ktorí pracujú v CCVČ ako dobrovoľníci, sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít a školení v rámci svojho zamestnania, svojej probácie resp. oblasti, v ktorej sú zamestnaní a v ktorej vedú aj záujmové útvary. O ich absolvovaní potom informujú riaditeľa CCVČ.