Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Spojený mládežnícky zbor

fungujúci pri Farnosti Sv. Kríža v Snine
 
     V Snine sa liturgickému spevu venuje nemalá pozornosť už celé desaťročia. S veľkou láskou sa mu venoval náš dlhoročný kantor a organista pán Vavrinec Vass, ktorý tu obetavo pôsobil vyše 50 rokov (do roku 2018) a viedol k tomu aj ďalších. Dnes už máme niekoľko generácií tých, ktorí prispievali svojím hlasom a hrou k obohateniu našich bohoslužieb. Niektorí z nich už spievajú pred trónom nášho Pána. No my nezabúdame na to, že štafetu tejto služby treba nielen prijať, ale i rozvíjať a odovzdávať ďalej.
 

POČIATKY:

     Súčasný Spojený mládežnícky zbor svojou činnosťou plynulo nadväzuje na túto tradíciu. Je otvoreným spoločenstvom spevákov a hudobníkov. Do dnešnej podoby sa výraznejšie sformoval v roku 2007, keď nahral autorské CD Pokoj Vám a o rok neskôr detské CD Boh nás spája. V roku 2014 pribudli ďalšie dve autorské cédečká Sila DuchaPremenená bolesť ako súčasť rovnomenného multimediálneho (divadelno-tanečno-hudobného) diela
     V mimoriadne veľkom počte, 120 spevákov, účinkoval zbor v r. 1991, na historicky významnej kňazskej vysviacke na futbalovom štadióne v Snine. Pri nej boli vysvätení aj dvaja naši rodáci. Od vtedy až do súčasnosti je jeho vedúcou a dirigentkou s. Iveta Oradea Haburajová.

 

ČLENOVIA:

     Náš zbor sme pomenovali ako SPOJENÝ, pretože spája mnohých ľudí rôznymi spôsobmi. Deti, mládež, dospelých, spevákov, hudobníkov i autorov piesní pochádzajúcich zo Sniny. A nielen súčasných pravidelných členov, ale aj tzv. „čestných členov“, ktorých životná cesta zaviedla mimo Sniny a založili si svoj ďalší život ďaleko od svojho rodiska. 
     Tiež vysokoškolákov, ktorí väčšinu času trávia mimo svojho bydliska. A tak má zbor aj tzv. „sezónnych členov“, ktorí neprichádzajú pravidelne na všetky skúšky a slávnosti v roku, ale len na niektoré, podľa svojich časových možností. Títo všetci vedia, že vždy keď prídu domov (hoci len 1–2 x v roku), môžu sa pridať a zapojiť. Je povzbudzujúce vidieť, že prichádzajú veľmi radi a sú za to vďační. Po rokoch skúseností vidíme, že keď sa chce, všetko sa dá: niekedy sú to súkromné skúšky príliš zaneprázdnených jednotlivcov, keď nemôžu prísť na tie spoločné, inokedy je to samoštúdium repertoáru. Zvyčajne je výsledok nakoniec krásny a všetci máme z neho radosť.
     Ďalšou skupinou sú tzv. speváci „na praxi“. Ide zväčša o žiakov ZŠ, ktorí sú menej skúsení a v tomto zbore účinkujú len na niektorých vybraných slávnostiach, aby tak pomaly a postupne získavali skúsenosti od starších. Neskôr sa môžu stať riadnymi členmi zboru. 
     Máme aj ďalšiu skupinu členov, ktorou sú hostia. Najmä ak ide o akcie diecézneho či celoslovenského charakteru, prijímame medzi seba aj spevákov a hudobníkov z iných farností nášho dekanátu alebo zo vzdialenejších kútov diecézy. Účinkovali sme takto spoločne napr. s mladými z košického UPC, s bohoslovcami košického seminára či s viacerými rehoľnými sestrami z diecézy. Táto vzájomná spolupráca prináša všetkým zapojeným veľa krásneho, nové priateľstvá, skúsenosti, inšpiráciu, nielen v oblasti hudobnej, ale i ľudskej a duchovnej. Okrem toho, hudobný výsledok z takto pestrého zloženia často prekvapí i nás samotných. 

     Zbor sme pomenovali ako MLÁDEŽNÍCKY nielen preto, že hlavnými členmi sú mladí, ale najmä preto, že spája ľudí mladých duchom, plných nadšenia a ochoty chváliť Boha a deliť sa s inými o svoj hudobný talent. 

     Členom zboru sa môže stať spevák alebo hudobník, ktorý už má nejaké, aspoň minimálne, skúsenosti. Nový adept je zvyčajne pozvaný vedúcou zboru.
     Vzhľadom na vyššie uvedené je pochopiteľné, že je problematické uviesť presný počet členov zboru. Môžeme však povedať aspoň to, že v súčasnosti je 15 pravidelných aktívnych členov. Nepočítajúc praxujúcich, sezónnych, čestných členov a hostí.

 

POSLANIE a PILIERE:

     Hlavný zmysel a cieľ existencie tohto zboru by sa dal zhrnúť jedným slovom – SLUŽBA. Ide najmä o službu pri liturgických sláveniach a pobožnostiach doma vo farnosti Sv. Kríža v Snine. Časom sa však pôsobenie zboru, vďaka rôznym pozvánkam a požiadavkám zvonku (od iných farností, od diecézy, alebo usporiadateľov celoslovenských kresťanských akcií) rozšírilo i za hranice vlastnej farnosti. Občas usporadúvame aj koncerty, no naším prvoradým poslaním stále je a bude predovšetkým príprava liturgických slávení. Ak ide o nahrávanie cédečiek, ani to nebolo nikdy našou ambíciou. CD vznikli skôr ako odpoveď na prosby a požiadavky zo strany veriacich a poslucháčov – aby sme zvečnili piesne z našej tvorby, ktorých vďaka Bohu nie je málo. 

     Na konci sa dostávame k niečomu, čo je nielen nezanedbateľnou, ale kardinálnou hodnotou v zbore. Je to snaha podporovať OSOBNÝ DUCHOVNÝ RAST jeho členov. Keďže nám nejde len o hudobný a spevácky výkon, ale hlavne o službu, tak okrem nácvikov je nevyhnutná aj formácia členov k nej. Človek sa službe učí vo vzťahu k Bohu, od Neho a v kontakte s Ním. Preto neodmysliteľnou súčasťou nácvikov je spoločná modlitba na začiatku i na konci, čítanie zo Sv. písma alebo iné duchovné čítanie či povzbudivé slovo, inokedy zas vzájomné zdieľanie členov o ich prežívaní viery. Sme veľmi vďační, že to všetko sa darí napĺňať práve v spolupráci s našimi duchovnými otcami, z ktorých býva spravidla určený jeden (napr. kaplán), ktorý duchovne sprevádza zbor na tejto ceste a podieľa sa na formovaní členov. Nie všetky stretnutia zboru sú preto venované len nácvikom. Nachádzame si čas aj na stretnutia, kde sa venujeme "iba" duchovnému rozvoju a kde si pre nás duchovný otec pripraví nejaké to slovko povzbudenia či zamyslenie. Dá sa hovoriť o malých duchovných obnovách. Keď pri nich navzájom zdieľame svoje myšlienky, neraz nás milo prekvapí svojou krásou vnútorný svet toho druhého a stáva sa to inšpiráciou aj pre ostatných. Všetci členovia zboru sú neustále povzbudzovaní k pravidelnému čítaniu a meditovaniu Božieho slova a pristupovaniu ku sviatostiam. Pred každou slávnosťou, na ktorej máme účinkovať, si pripomíname, že náš spev nesmie byť len vonkajším výkonom alebo len spevom hlasiviek, ale aj spevom čistého srdca, ktoré je v milosti posväcujúcej. Chceme mať Pána nielen na perách, ale i v srdci. 

     Ďalším pilierom pre nás je hodnota SPOLOČENSTVA. Snažíme sa budovať dobré vzájomné vzťahy a vytvárať spolu jednu rodinu. Aj v duchu nášho obľúbeného japonského príslovia: „Nikto z nás nie je taký šikovný ako my všetci dokopy“, dávame každému pocítiť, že je v spoločenstve potrebný a nenahraditeľný. Preto mávame aj chvíle voľnejších stretnutí či posedení. Bývajú najmä po väčších a náročných akciách, na konci školského či kalendárneho roka, alebo na narodeniny členov. Vtedy si oddýchneme, zhodnotíme naše pôsobenie a podelíme sa so svojimi zážitkami. Takéto zdieľanie, pri ktorom zvyčajne nechýba aj niečo chutné "pod zub" 😊, nám pomáha ako spätná väzba pre vylepšenie vecí do budúcna a je tiež príležitosťou upevňovať a prehlbovať naše vzájomné vzťahy. 

     Nemenej dôležitým cieľom tohto spoločenstva je aj VÝCHOVA A FORMÁCIA nových kantorov a organistov. Dávame si záležať na tom, aby ten, kto je aktívny v liturgii hudbou a spevom, bol nielen hudobne a prakticky zdatný, ale aby prijal aj duchovné hodnoty pre túto službu nevyhnutné. Či už je to obetavosť, pokora, sebakritika, ochota počúvať iných, spolupracovať s nimi, pracovať na sebe, alebo iné; skúsenosť nám ukazuje, že k hodnotám sa človek formuje, prijíma ich a realizuje v spoločenstve. A tak práve Spojený mládežnícky zbor je tým miestom, kde sa o to snažíme. Tu člen najprv sám zažije prijatie, aby potom vedel aj sám prijímať iných. Tu budúci kantor nadobúda skúsenosti a rozhľad, je povzbudzovaný a inšpirovaný staršími, skúsenejšími. Tu sa tiež učí vnímať svoju službu v kontinuite, teda v nadväznosti na tých, od ktorých sa učil a prijímal, aby raz aj sám mohol túto štafetu odovzdávať ďalším. Nemenej dôležité je, aby vedel vo farnosti neustále tvorivo spolupracovať s ostatnými kantormi či organistami. 
     Záleží nám na výchove nových liturgických služobníkov a osobitne na tom, aby boli nielen technicky zdatní, ale tiež ľudsky i kresťansky formovaní pre niečo viac – pre službu v spoločenstve, zo srdca a s LÁSKOU, lebo len tá zostáva pre večnosť… 


„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal,
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“ (1 Kor 13,1)

 

Vedúca Spojeného mládežníckeho zboru v Snine
 Haburajova

 

 

Vedúcou – manažérkou i dirigentkou spojeného mládežníckeho zboru je Iveta Oradea Haburajová, ktorá je  súčasnosti i riaditeľkou Cirkevného centra voľného času v Snine, ďalej organistkou a kantorkou v Snine.
V roku 1988 začala ako dirigentka farského detského speváckeho zboru, ktorý založili spoločne so sestrou Ľubicou Haburajovou (teraz už sr. Kristiánou)
•    V roku 1989 obidve spoločne s Jozefom Karľom založili vo farnosti mládežnícky spevácky zbor.

Obidva zbory fungujú vo farnosti dodnes. Ich vedenie a členovia sa prirodzene priebežne menia, vedenie sa odovzdáva vždy ďalej a ich členovia môžu neskôr vstúpiť do Spojeného mládežníckeho zboru.

 

•    V roku 1991 vytvorili po prvýkrát veľký SPOJENÝ ZBOR so 120 členmi, ktorý účinkoval na historicky významnej prvej kňazskej vysviacke v Snine, ktorá sa výnimočne uskutočnila na sninskom futbalovom štadióne; pri nej boli vysvätení dvaja naši rodáci dp. Jozef Matis, SVD a dp. Ján Kušnír, SVD.
•    V rokoch 1991 – 1994 slúžila spolu so sestrou Ľubicou ako kantorka na filiálke v Stakčíne.
•    Od roku 1995 je oficiálne farskou pomocnou kantorkou vo Farnosti Sv. Kríža v Snine.
•    Od roku 2001, kedy bola založená nová farnosť v Snine – Farnosť Božieho milosrdenstva, je kantorkou aj v tejto farnosti.
•    V roku 2007 vytvorila SPOJENÝ ZBOR zo súčasných i predošlých členov farského mládežníckeho i detského zboru a nahrali CD „Pokoj Vám“ (z vlastných autorských piesní týchto spevákov a hudobníkov, ktoré vznikali od roku 1988 a bežne sa spievali v Snine na tzv. „mládežníckych“ i „detských“ sv. omšiach). Nahrávania a spevu na cédečku sa zúčastnili speváci z oboch sninských farností. Odvtedy tento zbor funguje pod názvom SPOJENÝ MLÁDEŽNÍCKY ZBOR.

•    V roku 2008 nahrali s deťmi CD Boh nás spája
•    V roku 2014 pribudlo ďalšie autorské CD Sila Ducha 
•    V roku 2014 bolo vytvorené aj multimediálne (divadelno-tanečno-hudobné) dielo a k tomu aj rovnomenné CD Premenená bolesť