Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: VZDELÁVANIA

1. Oddelenie: VZDELÁVANIA
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Marta Fukasová
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:

•    Krúžok Angličtina hrou – základy anglického jazyka pre predškolákov. Počet detí spolu 11. Viedla Mgr. Erika Gerbócová.
•    Škola hrou – krúžok doučovania predovšetkým pre deti zo znevýhodneného prostredia. Viedla Mgr. Marta Fukasová. Počet detí spolu 35.

Na oddelení v 2 krúžkoch pracovali 2 pedagogickí zamestnanci (z toho 1 interný a 1 externý) Počet prihlásených detí bol spolu 46.