Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Záväzné podmienky pre birmovancov

VytlačiťE-mail

 1. Úprimný úmysel prijať sviatosť birmovania – slobodne a dobrovoľne prijať sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej ma Duch Svätý naplní svojimi darmi. Naplní ma odvahou, aby som sa nebál(a) vyznať a brániť svoju vieru pred svetom; silou, aby som odolal(a) pokušeniu na zlé; svetlom, aby som rozoznal(a) dobro od zla.
 2. Snaha o praktický katolícky život – dávanie dobrého príkladu, zvlášť v roku prípravy, a to doma, v rodine, v škole, v práci, pri spoločenských podujatiach – úcta k starším, slušné a kresťanské správanie sa, vyhýbanie sa zlým návykom (fajčenie, pitie alkoholických nápojov, neslušné vyjadrovanie sa, státie pri kostole počas sv. omše, bary-automaty atď.).
 3. Zintenzívnenie náboženského života – modlitba, častejšia účasť na sv. omši (nedeľa a prikázaný sviatok samozrejme, ale aj v týždni navyše),   vykonanie pobožnosti deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkov, tzn. mesačná spoveď a sväté prijímanie – Ježiš sľúbil tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť, že nezomrú bez Jeho milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a Jeho Srdce im bude bezpečným útočiskom v hodine smrti. (Praktickou pomôckou je potvrdenie o prijatí sviatosti zmierenia od kňaza v prvopiatkovej kartičke birmovanca.)
 4. Aktívnejšie zapojenie sa do života miestnej cirkvi počas prípravy – žalmista, lektor, modlitba sv. ruženca pred sv. omšou, pomoc pri príprave aktivít s deťmi a pod. Čítania, prosby, komentáre a obetné dary na mládežnícku sv. omšu pripraví vždy jedna skupina birmovancov. Každý birmovanec môže sám navrhnúť novú aktivitu.
 5. Život z Božieho slova – povzbudzujeme ku pravidelnému čítaniu Sv. písma. Bolo by veľmi dobré počas prípravy na birmovku prečítať aspoň Evanjeliá.
 6. Osvojenie potrebných vedomostí, ktoré by mal dospelý kresťan ovládať, môže birmovanec nadobudnúť na birmovných stretnutiach, ktoré sú povinné. Ak sa pre vážnu príčinu nezúčastní, musí sa včas ospravedlniť (potvrdenie od lekára, telefonické ospravedlnenie rodičmi a pod.) Priebežne počas roka, po ukončení okruhov jednotlivých tém bude birmovanec preskúšaný.
  Prvá písomná skúška bude zo základného poznania právd viery: Katolícky pozdrav, Modlitba Pána (Otče náš), Anjelské pozdravenie (Zdravas Mária), Chvála Najsvätejšej Trojice (Sláva Otcu), Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha), Šesť hlavných právd, Desatoro, Pätoro, Hlavné prikázanie, 7 sviatostí, 7 hlavných hriechov.
  Ostatné v priebehu prípravy: Skutky telesného a duchovného milosrdenstva, Sedem darov Ducha Svätého…
 7. Každý birmovanec si nájde svojho nebeského birmovného patróna – mal by to byť svätec (svätica), ktorého(ú) si birmovanec zvlášť váži, je určitým príkladom, povzbudením v jeho osobnom živote. Birmovanec pozná životopis svojho(jej) patróna(ky) a v mesiaci pred birmovaním napíše o ňom úvahu, prečo si ho(ju) vybral (formát A4).
 8. Jednotlivé skupiny birmovancov vedú birmovní animátori, ktorí spolupracujú s birmovancami a s miestnym správcom farnosti. Birmovanci alebo ich rodičia môžu počas prípravy konzultovať prípadné skutočnosti so správcom farnosti.
 9. Birmovný rodič musí byť dospelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania a snaží sa žiť príkladným katolíckym životom a má osobný vzťah k birmovancovi. Odporúča sa, aby ním bol krstný rodič birmovanca.
 10. Neplnenie týchto podmienok predĺži birmovancovi prípravu a oddiali termín prijatia sviatosti birmovania o rok neskôr.