Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Obnovenie prevádzky CCVČ

Na základe pokynov MŠ VVaŠ SR

CCVČ od 10.1.2022 obnovuje prevádzku

a podľa Školského semaforu od 19. januára 2022

deti a žiaci môžu prichádzať na krúžky vtedy, ak spĺňajú podmienky účasti na vyučovaní v škole

(nad 12 r. +2 mes. OTP, mladší odporúčané testovanie)

a obvyklé podmienky – rúška/respirátory, dezinfekcia,

zároveň pri príchode na krúžok je nutné priniesť/alebo mailom poslať oskenované

vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom/zákonným zástupcom.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu CCVČ

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 
Pred príchodom na krúžkovú činnosť rodič podpíše, resp. člen krúžku prinesie podpísané "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti" (môžete si ho doma vopred vytlačiť a podpísať).

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Opatrenia v CCVČ:
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít, napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Budova:
1.    Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom a pod. resp. podľa aktuálne platných predpisov.
2.    Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3.    Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa vykonáva najmenej raz denne.
4.    Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne 2 – krát denne.
5.    Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.

Záujmová činnosť:
1.    Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
2.    Člen nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne.
3.    Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4.    Na najbližšom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
5.    Trvanie záujmovej činnosti v tomto období môže byť krátená o 15 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
6.    Námatkové meranie teploty.
7.    Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
8.    V miestnostiach, kde sú členovia, je zabezpečené časté vetranie.

Zákonný zástupca:
1.    Rodič/zákonný zástupca má vstup do budovy povolený len pri prvých stretnutiach. 
2.    Zodpovedá za dodržanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
3.    Zabezpečí pre svoje dieťa rúško.
4.    Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 

Stretli sme pápeža

Spojený mládežnícky zbor zo Sniny a Humenného 14.9.2021 mal tú česť účinkovať počas sprievodného programu návštevy Svätého Otca Františka na štadióne Lokomotíva v Košiciach.

Jeho členovia spievali a hrali na dopoludňajšej sv. omši, ktorú celebroval kardinál D. Duka a neskôr počas modlitby Korunky Božieho milosrdenstva. 

 

8. ročník „Našej hokejbalovej ligy

V auguste 2021 vyvrcholili zápasy "Našej hokejbalovej ligy. 

Išlo už o 8. ročník tejto súťaže. Napriek daždivému a chladnému

počasiu v posledných dňoch, to tímy dotiahli do víťazného konca:

1.    miesto: Oilers
2.    miesto: Pjer Emirejts
3.    miesto: Filo Academy

Ďakujeme Mestu Snina za finančnú podporu aj tohto ročníka "Našej hokejbalovej ligy".

Duchovná obnova a púť do Vysokej nad Uhom

 

V utorok 24.8.2021 sa uskutočnila duchovná obnova na tému RODINA. Celkom 22 ľudí putovalo do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej, kde si aj na jej príhovor mohli vyprosiť potrebné milosti pre seba i pre druhých. Prostredníctvom prednášky p. kaplána Františka si pripomenuli, na akých pilieroch je rodina postavená. Nechýbal priestor na prijatie sviatosti zmierenia či púť k Ankinmu hrobu, kde si vďaka o. Tomášovi vypočuli životný príbeh Anky. Večerná adorácia a svätá omša boli vďakou Bohu za rodiny aj za samotný deň obnovy. 

V závere púte prišiel i o. Pavol Hudák, ktorý požehnal Ankine prstienky a prijal rozhodnutie ďalších dievčat našej farnosti žiť čisté vzťahy.

Pán Boh zaplať všetkým, vďaka ktorým sa tento deň obnovy mohol uskutočniť.

 

PRÍMESTSKÉ – DENNÉ TÁBORY

V mesiaci júl CCVČ zorganizovalo už tradičný a obľúbený denný prímestský tábor s mottom SME JEDNA RODINA. 

Prvý týždeň tábora (12.7.-16.7.) bol venovaný mladším deťom. Zúčastnilo sa ho 52 detí, ktoré spoločne tvorili, tancovali, opekali, snažili sa prekonať seba samých v pohybových disciplínach na olympijských hrách, okúpali sa a napokon navštívili Košice, kde v katedrále sv. Alžbety slávili sv. omšu a previezli sa detskou železničkou do zábavného indiánskeho Údolia Manitou. 

Druhý týždeň (19.7.-23.7.) patril starším deťom, ktorých bolo spolu 37. Ich program sa niesol v podobnom duchu. Nechýbala každodenná spoločná modlitba, hry, športové súťaže, kúpanie sa a dva výlety – do Košíc a do jaskyne Zlá diera. Súčasťou výletov bolo slávenie sv. omše v seminárnom kostole v Košiciach a tiež v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.

„Pán Boh nás má veľmi rád, cítili sme sa úžasne a výnimočne,“ zhodnotili prežité chvíle účastníci tábora. Úprimne ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie a ochranu počas týchto radostných dní a chvíľ. Vďaka patrí p. dekanovi Slavomírovi, p. kaplánom Františkovi a Matejovi za duchovnú podporu, pomoc a tiež za zapájanie sa do aktivít. Vedúcej tábora sr. Rudolfe, a jej pomocníkom – sr. Chantal, p.Janke, p.Márii a dvadsiatim mladým animátorom ďakujeme za prípravu programu, tvorivé a obetavé venovanie sa deťom, ktoré si odniesli veľa nádherných zážitkov a užitočných skúseností. 

Vďaka patrí aj všetkým, ktorí pamätali na nás vo svojich modlitbách, i tým, ktorí nás podporili sponzorsky a materiálne. Za poskytnutie priestorov a prípravu obedov ďakujeme našej Cirkevnej spojenej škole. Nech všetkým každú pomoc a službu odmení dobrý Boh. Kiež táto skúsenosť poslúži k rastu vo viere a k budovaniu vzájomných vzťahov našim deťom, mladým i celej farnosti. AMDG!
 

Viac fotografií TU.