Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

pohlad1

Cirkevné centrum voľného času je školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Košická arcidiecéza. Bolo zriadené otcom arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom 1. januára 2005. Organizačne a metodicky spadá pod Ministerstvo školstva SR. Sídli v budove farského pastoračného centra Opus Dei pri Farnosti Sv. Kríža na Námestí Jána Pavla II. v Snine. Toto školské zariadenie ponúka aktivity a činnosť počas školského roka i počas prázdnin.

a) Svojím zameraním má slúžiť v prvom rade deťom a mladým do 30 rokov (podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon) na zmysluplné trávenie voľného času cez pravidelnú činnosť v záujmových útvaroch – krúžkoch.

b) Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti sa tu organizujú aj príležitostné aktivity pre verejnosť: modlitbové stretnutia Taizé, duchovné obnovy, prednášky so zaujímavými hosťami, premietanie filmov alebo rozprávok, výstavy, tvorivé dielne, prázdninové aktivity (napr. tábory), karnevaly, plesy či súťaže.

Priestory centra sú k dispozícii nielen jeho členom, ale všetkým hnutiam a spoločenstvám žijúcim a pôsobiacim vo farnosti. CCVČ veľmi dobre a aktívne spolupracuje v prvom rade s Farnosťou Sv. Kríža, predovšetkým tým, že zastrešuje farskú katechézu – prípravu k sviatostiam. Ďalej taktiež spolupracuje s CSŠ sv. Cyrila a Metoda, s CMŠ sv. Márie Goretti, s Farnosťou Božieho milosrdenstva a napokon aj s hnutiami ZKSM a eRko (všetky spomenuté farnosti, školy alebo hnutia pôsobia v Snine).

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:

Základným cieľom CCVČ je prostredníctvom záujmových útvarov a duchovných, kultúrno-spoločenských, vzdelávacích i športových aktivít:

  • napomáhať rodičom pri ľudskej a kresťanskej výchove ich detí
  • pomôcť deťom a mladým aktívne a zmysluplne tráviť chvíle voľného času a tak predchádzať negatívnym javom v ich správaní (vandalizmus a vystrájanie "z nudy" a pod.)
  • podporovať a rozvíjať mladé talenty
  • podnecovať tvorivosť
  • evanjelizovať – pozývať ku Kristovi