Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti

 
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:
Základným cieľom CCVČ je prostredníctvom záujmových útvarov pomáhať rodičom pri ľudskej a kresťanskej výchove ich detí a zabezpečiť aktívne využitie voľného času na princípoch kresťanskej morálky a v kresťanskom duchu. Pedagógovia a ostatní vedúci jednotlivých krúžkov sa snažili svojou prácou napĺňať tieto ciele.
 
Priestorové a materiálno – technické podmienky:
V školskom roku 2021/2022 boli vytvorené dobré podmienky. Vedúci krúžkov viedli jednotlivé krúžky on – line prostredníctvom vlastného vybavenia, po skončení mimoriadneho prerušenia krúžky prebiehali v obvyklých priestoroch. Okrem priestorov CCVČ sa vyučovalo na 2 elokovaných pracoviskách CCVČ a v prenajatých priestoroch (športová hala, 5 materských škôl v rámci mesta Snina).
 
Spolupráca:
CCVČ veľmi dobre a aktívne spolupracuje v prvom rade s Farnosťou Povýšenia sv. Kríža, ďalej taktiež s CSŠ sv. Cyrila a Metoda, CMŠ sv. Márie Goretti, s Farnosťou Božieho milosrdenstva (kde má svoje elokované pracovisko), s grécko-katolíckou farnosťou Matky Ustavičnej pomoci (kde má taktiež elokované pracovisko) a napokon aj s hnutím eRko (všetky spomenuté farnosti, školy alebo hnutia sú resp. pôsobia v Snine).
 
Analýza bola prerokovaná na pedagogickej porade CCVČ a predložená Rade školského zariadenia CCVČ prostredníctvom e-mailu, členovia RŠZ ju vzali na vedomie.
 
V Snine, 22.9.2022
Mgr. Iveta Haburajová
riaditeľka