Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti

 
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:
Základným cieľom CCVČ je prostredníctvom záujmových útvarov pomáhať rodičom pri ľudskej a kresťanskej výchove ich detí a zabezpečiť aktívne využitie voľného času na princípoch kresťanskej morálky a v kresťanskom duchu. Pedagógovia a ostatní vedúci jednotlivých krúžkov sa snažili svojou prácou napĺňať tieto ciele.
Pravidelná záujmová činnosť bola realizovaná v súlade s časovo-tematickými plánmi vedúcich krúžkov do 13.3.2020. Od 16.3.2020 do 9.6.2020 bola činnosť prerušená rozhodnutím MŠVVŠ SR z dôvodu pandémie Coronavírusu. Pokračovalo sa v nej od 10.6.2020 a počas prázdnin.
 
Priestorové a materiálno – technické podmienky:
V školskom roku 2019/2020 boli vytvorené dobré podmienky. Okrem priestorov CCVČ sa vyučovalo na 2 Elokovaných pracoviskách CCVČ a v prenajatých priestoroch (športová hala, 6 materských škôl v rámci mesta Snina).
 
Spolupráca:
CCVČ veľmi dobre a aktívne spolupracuje v prvom rade s Farnosťou Povýšenia sv. Kríža, ďalej taktiež s CSŠ sv. Cyrila a Metoda, CMŠ sv. Márie Goretti, s Farnosťou Božieho milosrdenstva (kde má svoje elokované pracovisko), s grécko-katolíckou farnosťou Matky Ustavičnej pomoci (kde má taktiež elokované pracovisko) a napokon aj s hnutiami ZKSM a eRko (všetky spomenuté farnosti, školy alebo hnutia sú resp. pôsobia v Snine).
 
Analýza bola prerokovaná na pedagogickej porade CCVČ a predložená Rade školského zariadenia CCVČ prostredníctvom e-mailu, členovia RŠZ ju vzali na vedomie.
 
V Snine, 15.10.2020
Mgr. Iveta Haburajová
riaditeľka