Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: KULTÚRNO – UMELECKÉ

 
 
3. Oddelenie: KULTÚRNO – UMELECKÉ
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Marta Fukasová
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:

•    Gitara – Spoznávanie hry na gitaru v malých skupinkách, nácvik piesní podľa záujmu detí; krúžok viedol Mgr. Eduard Chrin,  počet zapísaných  4.
•    Hrajme Pánovi – príprava hudobníkov hrajúcich na rôzne hudobné nástroje na spoločné účinkovanie pri sv. omšiach, krúžok viedla Mgr. Marta Fukasová, počet zapísaných 4.
•    Organ – spoznávanie hry na kráľovskom hudobnom nástroji – organe a príprava na účinkovanie v liturgii; krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová, počet zapísaných 1.
•    Klávesy – spoznávanie hry na elektronickom klávesovom nástroji a príprava hudobníkov na zapájanie sa do hrania pri sv. omšiach; krúžok viedla Mgr. Marta Fukasová, počet detí 11.
•    Spievajme Pánovi (mládež + deti) – príprava mladých spevákov na pri sv. omšiach vo farnosti Povýšenia sv. Kríža; krúžok viedla  Mgr. Marta Fukasová a v elokovanom pracovisku vo farnosti Božieho milosrdenstva Martina Waldhauserová. Taktiež príprava malých speváčikov – detí z rímskokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža, ktorých viedla Mgr. Marta Fukasová a na elokovanom pracovisku vo farnosti Božieho milosrdenstva Marina Waldhauserová. Spolu detí a mladých spevákov bolo 47.

Na tomto oddelení v 5 krúžkoch pracovali 2 interní pedagogickí zamestnanci a 2 externí zamestnanci (z toho 1 pedagogický a 1 nepedagogický). Počet zapísaných členov v tomto oddelení bol spolu 68. Tieto krúžky prebiehali podľa možností – niektoré on-line počas mimoriadneho prerušenia činnosti školských zariadení, niektoré až po ukončení tohto prerušenia – od marca 2022.