Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ

 
 
2. Oddelenie: VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Mária Ondrušová
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:
 
  • S najmenšími k Bohu – vyučovanie náboženstva detí predškolského veku. Krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová priamo v 5 MŠ, zároveň prebiehali Katechézy Dobrého Pastiera pre deti vo veku 3-6 rokov, ktoré na ne prichádzali so svojimi rodičmi. Počet detí spolu 57.
  • Miništrantský krúžok – ide o formáciu mladých miništrantov z rímskokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža. Krúžok viedol kaplán František Petruška a miništrantov z rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva viedol farár Mgr. Anton Matina. Chlapcov bolo spolu 34.
  • Biblicko-misijný krúžok – duchovno-formačné stretnutia na základe biblických textov. Viedol Mgr. Daniel Šarišský. Počet detí spolu 12.
  • Pozvaní na hostinu – príprava detí z farnosti Povýšenia sv. Kríža na prvé sväté prijímanie. Viedli Mgr. Iveta Haburajová, Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, Mgr. Gabriela Zápotoková, Mgr. Martin Murajda. Vo Farnosti Božieho milosrdenstva – Mgr. Eduard Chrin, Ing. Daniela Dunajová, Mária Harvanová. V grécko-katolíckej farnosti – Mgr. Maroš Prejsa. Počet detí spolu 106.
  • Slniečko – príprava detí na prvé piatky spojené s rôznymi aktivitami. Krúžok viedla Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, 1x za mesiac. Počet detí spolu 21.
  • Prijmem dar – príprava na prijatie sviatosti birmovania a mládežnícka formácia. Spočívala v pravidelných stretnutiach 1 x týždenne, na piatkových sv. omšiach a ďalších príležitostných akciách. Vyučovali: Mgr. František Petruška, Mgr. Martin Murajda, Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, Mgr. Gabriela Zapotoková, Mgr. Katarína Peterová – sr. Blandína, Matej Futej. Počet birmovancov 78.
  • Stretká – deti sa stretávali na biblických a rôznych iných aktivitách každý mesiac. Viedla Mgr. Iveta Haburajová. Počet členov spolu 7.
  • Down klub – klub hier a rôznych aktivít pre deti s downovým syndrómom. Viedla Mgr. Jana Kozejová. Počet členov spolu 8.
  • Dobrovoľníci – skupina mladých, ktorí prichádzali na nepravidelné aktivity a podľa možností pomáhali pri aktivitách a akciách CCVČ a farnosti, viedla Mgr. Iveta Haburajová. Počet členov spolu 77.
  • Skautská družina – skautský oddiel, celistvá formácia detí a mládeže v duchu skautských zásad. Viedol Mgr. Eduard Chrin. Počet členov spolu – 8.
Na oddelení v 11 krúžkoch pracujú 2 interní pedagogickí zamestnanci a 11 externých (z toho 9 pedagogických a 2 nepedagogickí), počet detí v krúžkoch výchovno-pastoračného oddelenia bol spolu 412.