Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: ŠPORTOVÉ

 
 
4. Oddelenie: ŠPORTOVÉ
Zodpovedný za oddelenie: Ing. Ján Čop
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:
 

•    Futbal – chlapci sa oboznamovali s pravidlami hry a trénovali ju. Krúžok viedol Ing. Ján Čop. Počet zapísaných 17.
•    Hokejbal – c
hlapci sa oboznamovali s pravidlami hry a trénovali ju. Krúžok viedol Ing. Ján Čop.  Počet zapísaných 72. 
•    Stolný tenis –
chlapci sa oboznamovali s pravidlami hry a trénovali ju. Krúžok viedol Ing. Ján Čop.  Počet zapísaných 1. 
 

V tomto oddelení v 3 krúžkoch pracoval 1 interný nepedagogický zamestnanec. Počet detí a mladých v tomto oddelení bol spolu 90. Tieto krúžky prebiehali na začiatku šk. roka a potom po ukončení prerušenia činnosti školských zariadení – od marca 2022.