Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zápis na šk. rok 2017/2018 – Farnosť Povýšenia Sv. Kríža

Dňa 8.6. sa uskutočnil zápis prvoprijímajúcich (budúci tretiaci)
a 9.6. spoločný zápis birmovancov (budúci prváci na SŠ alebo kvinta,
výnimka – sviatosť birmovania pre deviatakov – žiadať súhlas p. dekana)
Ak niekto z rodičov tento zápis z objektívnych dôvodov nestihol, môže tak urobiť dodatočne:
prísť v pracovných dňoch do CCVČ a podať svoju prihlášku najneskôr do 30.6.2017!
(Kto nestíha, môže sa zapísať v ďalších šk. rokoch – a prijať sviatosť birmovania aj neskôr v 2., 3. či 4. roč. SŠ)
Na č. t.: 0911 348 363 alebo 762 15 55 je potrebné dohodnúť si čas, kedy vám prihlášku preberieme.

Tlačivá na stiahnutie:

Zápis prvoprijímajúcich – Farnosť Božieho milosrdenstva

Dňa 11.6. sa uskutočnil zápis prvoprijímajúcich (budúci tretiaci)
Ak niekto z rodičov tento zápis z objektívnych dôvodov nestihol, môže tak urobiť dodatočne:

  • odovzdať prihlášku katechétovi na náboženstve alebo v CCVČ
  • podať prihlášku najneskôr do 30. 6. 2017 spolu s príspevkom 7,-€ na celý šk. rok.

Kto je v hmotnej núdzi, príspevok neplatí – ak donesie o tom potvrdenie z ÚPSVaR.
Zapísať možno aj starších žiakov, ktorí ešte neboli na 1. sv. prijímaní.


Ak chcete odovzdať prihlášku v CCVČ, na č. t.: 0911 348 363 alebo 762 15 55
je potrebné dohodnúť si čas, kedy vám prihlášku preberieme.

Tlačivá na stiahnutie:

Ponuka krúžkov

Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2017/2018
 loga Príspevok
od mája
do júla 2017
Príspevok
od augusta
do septembra 2017
!!! Všetky tieto sumy platia pre deti a mládež s trvalým bydliskom v Snine !!!   
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
 1.

Detský divadelný súbor  (7 – 25 rokov)

17 € 20 €
 2.

Gitara (10 – 25 rokov)

17 € 20 €
 3.

Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách; 10 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
 4.

Hra na organe (pre tých, ktorí účinkujú/chcú účinkovať pri bohoslužbách a ovládajú už hru na klávesy, 12 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
 5.

Šikovné ručičky (12 – 25 rokov)

17 € 20 €
 6.

Klávesy (10 – 25 rokov)

17 € 20 €
 7.

Spievajme Pánovi (detský a mládežnícky + Spojený zbor;  5 – 13 a 14 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
 1.

S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.) 

7 €  7 € 
 2.

Miništrantský (chlapci 5 – 25 rokov) 

služobný krúžok
bez poplatku 
služobný krúžok
bez poplatku 
 3.

Biblicko – misijný krúžok (7 – 25 rokov) 

služobný krúžok
bez poplatku 
služobný krúžok
bez poplatku 
 4.

Skautská družina 

10 €  15 € 
 5.

Pozvaní na hostinu (príprava detí k 1.sv. prijímaniu, 3.ročník ZŠ) 

7 €  7 € 
 6. Slniečko (príprava k 1.piatkom; žiaci 4. – 8. ročníka ZŠ)  3,50 €  3,50 € 
 7.

Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší) 

7 €  7 € 
VZDELÁVACIE ODDELENIE  
 1.

Angličtina hrou (pre materské školy, 5 – 6 r.)

7 €  7 € 
 3.

Škola hrou (Doučovanie 1. stupeň ZŠ) 

3,50 €  3,50 € 
 4.

Rómsky klub – mini (5 – 6 r.) 

3,50 €  3,50 € 
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE    
 1. Futbal (6 – 25 rokov)  15 €  20 € 
 2.

Hokejbal (6 – 25 rokov) 

15 €  20 € 
 3.

Ping-pong (6 – 25 rokov) 

15 €  20 € 

D E T S K Ý    K L U B    

 

(3 – 14 rokov, deti do 6 r.  v sprievode niekoho staršieho)

7 €  7 € 

M L Á D E Ž N Í C K Y    K L U B

 

(15 – 25 rokov)

7 €  7 € 
V klube ponúkame stolný futbal, stolný tenis, biliard,
taktiež premietanie filmov, hokeja, čajovňu    
 
!!! tí, ktorí už zaplatili za iný krúžok, ktorý v CCVČ navštevujú majú klub ZDARMA !!!      

D O W N O V    K L U B

 
Poznámka:   
 1. tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú  zľavu: 50% z už zaplateného poplatku za  krúžok im bude vrátené   
 2. pre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí uvedená suma + VP.