Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Detský zbor a Deň rodín

V sobotu 7. mája 2022 popoludní sa uskutočnilo DRUHÉ mimoriadne stretnutie 
detského speváckeho zboru, tzv. Zborové MIMO.
Tentokrát boli prizvaní aj ochotní rodičia, 
ktorí by s nami spievali pri príležitosti blížiaceho sa

Dňa rodín 15.5.2022.
 Nacvičené piesne sme potom spoločne zaspievali na oslavu Boha v daný deň na sv. omši o 9:00.
Veď v Bohu sme JEDNA RODINA.

… a naša "zborová rodina" sa stále môže rozrásť aj o TEBA.

100 stromov pre Sninu

 

Dňa 4.5.2022 sa aj CCVČ zapojilo do vysádzania aleje stromov

v rámci projektu mesta "100 stromov pre Sninu"

 

.

Zborové MIMOriadne stretnutie

V sobotu 2. apríla 2022 popoludní sa konečne uskutočnilo mimoriadne stretnutie detského speváckeho zboru, 
tzv. Zborové MIMO.
Bola to príležitosť viac sa spoznať, stretnúť sa mimo pravidelných nácvikov spevu, zaspievať pár nových piesní a samozrejme aj zjesť niečo chutné. 
Spolu 33 detí, ktoré už sú súčasťou detského zboru, alebo sa práve na tomto stretnutí rozhodli doň patriť, prišiel pozdraviť aj pán dekan Slavomír Bakoň. Zároveň deťom predstavil, 
čo od detského zboru očakáva a naopak, 
čo všetko môžu čakať členovia zboru. 
Veríme, že počet tvz. Zborových MIMO sa rozrastie tak ako počet členov detského speváckeho zboru.

Prázdniny s Bibliou

Prázdniny s Bibliou.
Každý deň čakal účastníkov krátky duchovný impulz na evanjelium dňa a nejaké AKTIVITkY k tomu, ktoré plnili samostatne doma, alebo… aj inak. 😉
Úlohy boli zverejňované postupne každé ráno.

Do aktivity sa zapojilo spolu 25 účastníkov zo 16 rodín.

16 účastníkom sa podarilo úlohy splniť kompletne. 

Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME! Odmeníme čoskoro.
 

PONDELOK 21.2.2022 (video zo splenených úloh dňa si môžete pozrieť TU)

UTOROK 22.2.2022 (video zo splnených úloh dňa si môžete pozrieť TU)

STREDA 23.2.2022 (video zo splnených úloh dňa si môžete pozrieť TU)

ŠTVRTOK 24.2.2022 (video zo splnených úloh dňa si môžete pozrieť TU)

PIATOK 25.2.2022 (video zo splnených úloh dňa si môžete pozrieť TU)

 

Obnovenie prevádzky CCVČ

Na základe pokynov MŠ VVaŠ SR

CCVČ od 10.1.2022 obnovuje prevádzku

podľa Školského semaforu.

Deti a žiaci môžu prichádzať na krúžky za obvyklých podmienok

(rúška/respirátory, dezinfekcia, testovanie je odporúčané),

zároveň pri príchode na krúžok je nutné priniesť/alebo mailom poslať oskenované

vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom/zákonným zástupcom.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu CCVČ

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 
Pred príchodom na krúžkovú činnosť rodič podpíše, resp. člen krúžku prinesie podpísané "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti" (môžete si ho doma vopred vytlačiť a podpísať).

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Opatrenia v CCVČ:
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít, napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Budova:
1.    Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom a pod. resp. podľa aktuálne platných predpisov.
2.    Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3.    Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa vykonáva najmenej raz denne.
4.    Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne 2 – krát denne.
5.    Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.

Záujmová činnosť:
1.    Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
2.    Člen nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne.
3.    Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4.    Na najbližšom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
5.    Trvanie záujmovej činnosti v tomto období môže byť krátená o 15 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
6.    Námatkové meranie teploty.
7.    Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
8.    V miestnostiach, kde sú členovia, je zabezpečené časté vetranie.

Zákonný zástupca:
1.    Rodič/zákonný zástupca má vstup do budovy povolený len pri prvých stretnutiach. 
2.    Zodpovedá za dodržanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
3.    Zabezpečí pre svoje dieťa rúško.
4.    Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.