Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 
Pred príchodom na krúžkovú činnosť rodič podpíše, resp. člen krúžku prinesie podpísané „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti“ (môžete si ho doma vopred vytlačiť a podpísať).

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Opatrenia v CCVČ:
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít, napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Budova:
1.    Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom a pod. resp. podľa aktuálne platných predpisov.
2.    Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3.    Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa vykonáva najmenej raz denne.
4.    Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne 2 – krát denne.
5.    Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.

Záujmová činnosť:
1.    Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
2.    Člen nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne.
3.    Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4.    Na najbližšom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
5.    Trvanie záujmovej činnosti v tomto období môže byť krátená o 15 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
6.    Námatkové meranie teploty.
7.    Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
8.    V miestnostiach, kde sú členovia, je zabezpečené časté vetranie.

Zákonný zástupca:
1.    Rodič/zákonný zástupca má vstup do budovy povolený len pri prvých stretnutiach. 
2.    Zodpovedá za dodržanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
3.    Zabezpečí pre svoje dieťa rúško.
4.    Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 

Odporúčané články

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *